ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน เสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : พบสุขภายใน Discover Happiness Within
บรรยายโดย : คุณพศิน อินทรวงค์ และ นพ.มนตรี แสงภัทราชัย
รายละเอียด : 21-22 ก.ย. สำหรับสาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน