ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : วิปัสสนาและพัฒนาครู
บรรยายโดย : พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน, พระคเชนทร์ สุนฺทโร
รายละเอียด : 15-19 ต.ค.สำหรับ:ครูประจำการสถานศึกษา ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน