วัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : วิปัสสนากรรมฐาน
บรรยายโดย : อ.สุภีร์ ทุมทอง
รายละเอียด : อริยมรรค

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน