ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : สาธยายพระไตรปิฏก
บรรยายโดย : พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร และ คณะพระสงฆ์วัดจากแดง
รายละเอียด : วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

Activity BackOffice Online : 3 ท่าน