วัน พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : โครงการพระสุตตันตปิฎก
บรรยายโดย : อ.ประเสริฐ ตั้งอุดมเลิศ
รายละเอียด : โครงการพระสุตตันตปิฎก เรื่อง "ความสุขที่เป็นไปเพื่อนิพพาน"

Activity BackOffice Online : 3 ท่าน